POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, pel qual es deroga la directiva 95/46/CE (en endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (en endavant, LSSI-CE) i de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), Ramón David Díaz Rojas en qualitat de Responsable de www.lacachapera.es, garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients, d'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts en el RGPD, en aquest sentit www.lacachapera.es, ha adoptat els nivells de protecció que legalment s'exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

Responsable del tractament

Denominació: Cachapas and Deli SL

CIF: B67096586

Adreça: C/ Villarroel 57 – 08011 – Barcelona

Telèfon: (+34) 931144252

Correu electrònic: info@lacachapera.es

Finalitat del tractament

Totes les dades facilitades pels nostres clients i/o visitants al web de www.lacachapera.es o al seu personal, seran incloses en registre d'activitats de tractament de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Ramón David Díaz Rojas, imprescindibles per prestar els serveis sol·licitats pels usuaris, o per resoldre els dubtes o plantejaments dels nostres visitants. La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

 

Legitimitat del tractament

Relació contractual: És la que aplica quan compra un dels nostres productes o contracta algun dels nostres serveis.

Interès legítim: Per atendre les consultes i reclamacions que ens plantegi i per gestionar el cobrament de les quantitats endeutades.

El seu consentiment: Si és usuari de la nostra web, mitjançant la marcació de la casella que figura en el formulari de contacte, ens autoritza que li remetem les comunicacions necessàries per donar resposta a la consulta o sol·licitud d'informació plantejada.

 

Destinataris

No cedim les seves dades personals a ningú, a excepció d'aquelles entitats públiques o privades a les quals estem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment d'alguna llei. Per exemple, la Llei tributària obliga a facilitar a l' Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li demanarem prèviament el seu permís a través d'opcions clares que li permetran decidir sobre això.

 

Comunicació

No realitzarem transferències internacionals de les seves dades personals per a cap de les finalitats indicades.

 

Conservació

Només conservarem les seves dades personals durant el temps que resulti necessari per aconseguir les finalitats per a les quals van ser recaptades. A l'hora de determinar l'oportú període de conservació, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en el present Avís de Privacitat i Política de Cookies.

En aquest sentit, www.lacachapera.es conservarà les dades personals un cop acabada la seva relació amb Ud., degudament bloquejades, durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb l' interessat.

Una vegada bloquejades, les seves dades resultaran inaccessibles per a www.lacachapera.es, i no seran tractades excepte per a la seva posada a disposició a les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l' atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per a l' exercici i defensa de reclamacions davant l' Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Seguretat

Emprem tots els esforços raonables per mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti en els nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que processem enfront de pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l' estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos a què estan exposades les dades. No obstant això, no podem responsabilitzar-nos de l'ús que vostè faci de les dades (inclòs usuari i contrasenya) que utilitzi a la nostra web. El nostre personal segueix estrictes normes de privacitat i en el cas que contractem tercers per prestar serveis de suport, els exigim que acatin les mateixes normes i ens permetin auditar-los per verificar-hi el compliment.

 

Els seus drets

L' informem que podrà exercir els següents drets:

  • Dret d' accés a les seves dades personals, per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb ells
  • Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacte
  • Dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per imperatiu legal)
  • Dret de limitació del tractament de les seves dades personals quan l' exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, cas en el qual, podrem conservar-les per a l' exercici o la defensa de reclamacions
  • Dret d' oposició al tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim. lacachapera.es deixarà de tractar les teves dades tret que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions
  • Dret a la portabilitat de les seves dades, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament sigui l' existència d' una relació contractual o el seu consentiment
  • Dret a revocar el consentiment atorgat a lacachapera.es per exercitar els seus drets, pot fer-ho de manera gratuïta i en qualsevol moment contactant amb nosaltres a l'adreça C/ Villarroel 57 – 08011 – Barcelona, adjuntant còpia del seu DNI.

 

Tutela de drets

En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació a l' Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d' algun dels mitjans següents:

Seu electrònica: https://www.aepd.es

Correu postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid

Telèfon: 901.100.099 i 912.663.517

Formular una reclamació a l' Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l' assistència d' advocat ni procurador.

 

Actualitzacions

www.lacachapera.es es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que puguin afectar el compliment d' aquesta.